Beter laat dan nooit!

Mijn laatste bijdrage op deze weblog voor het raadsreces handelde over de Voetbalvereniging Staphorst en het zal u niet verbazen dat mijn eerste bijdrage ook weer over dit onderwerp gaat. Als u de Meppelercourant of De Stentor leest heeft u al het één en ander kunnen lezen en na de raadsvergadering van deze week  zal er ook de komende dagen wel wat in de krant over het onderwerp te vinden zijn. Het lijkt mij goed om ook van mijn kant enige toelichting te geven. Dit kan kort zijn, omdat het mij alleen maar over het proces gaat en ik mijn betoog, gehouden tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag en de betreffende motie hier zal plaatsen.

Na twee besloten raadsvergaderingen en twee openbare raadsvergaderingen (24 mei en 14 juni) over dit onderwerp, de overname van de veldinventaris van de VV Staphorst door de gemeente Staphorst, bleken zowel in het College ( 2 – 2 ) als binnen de Raad ( 8 – 8 ) de stemmen te staken. Hoe verdeeld kan een Raad en College zijn. U zult zich misschien afvragen, maar er zijn toch 17 raadsleden. Klopt, maar CU raadslid Henk Hutten deed niet mee aan de beraadslagingen en aan de stemming omdat hij te veel bij de plaatselijke voetbalvereniging betrokken is en daardoor zijn integriteit in het geding zou kunnen komen.  Daarom komt het regelmatig voor dat een raadslid de raadszaal verlaat als er een onderwerp op de agenda staat waar hij of zij direct of indirect bij betrokken is. Ook zult u misschien zeggen, maar als binnen het College de stemmen staken, dan is de stem van de Burgemeester toch doorslaggevend? Ook dat klopt, maar in dit geval wilde onze ‘Burgervader’ daar geen gebruik van maken.

Dit was de situatie na de raadsvergadering van 14 juni 2011. Lijkt mij goed om nu eerst mijn betoog van afgelopen dinsdag te plaatsen.

Voorzitter,

Opnieuw de voetbal, maar ik beloof u, ik zal het kort houden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat er bij velen van u een diepe zucht ontsnapte toen men hoorde dat de ChristenUnie opnieuw dit onderwerp op de agenda wilde zetten. Immers, twee besloten vergaderingen en twee openbare vergaderingen, te weten 24 mei en 14 juni brachten geen licht in deze materie. Binnen het College staken de stemmen, maar ook binnen de Raad staken de stemmen. Hoe lastig kan iets zijn, doordat er maar zeer summiere gegevens voorhanden zijn, mede omdat op cruciale momenten geen of onvolledige verslagen gemaakt zijn. Tevens staat er op veel stukken een dikke stempel : ‘vertrouwelijk’, wat natuurlijk ook geen soepele afwerking bevordert.

Voorzitter, toen ik op 14 juni , zoals gewoonlijk, al lopende naar huis de raadsvergadering van die avond nog eens de revue liet passeren hoorde ik ‘een stemmetje’ van binnen zeggen: “Dik, heb jij hier wel een goed en eerlijk besluit genomen vanavond?”  En ik spreek hier met opzet over mijzelf, of ik persoonlijk wel een goed en juist besluit genomen heb die avond. En toen ik daar zo liep in het donker van de nacht, galmden de woorden van de wethouder nog na in mijn oren, dat er in zijn beleving geen toezeggingen gedaan waren in de richting van de voetbal en dat er ook geen einde was afgesproken aan de vergoeding van 2500 euro aan de voetbal en ik probeerde te begrijpen waarom de voetbalvereniging, nadat men samen met de gemeente, na drie middagen de waarde van de inventaris op 144.000 euro had vastgesteld, men vervolgens overeengekomen was dat dit toch maar naar 80.000 euro moest worden teruggebracht en vervolgens de voetbalvereniging akkoord wil gaan met ruim 56.000 euro en mijn gedachte dwaalde terug naar de gesprekken die ik met verschillende ambtenaren heb gehad over dit onderwerp en steeds weer op de vertrouwelijkheid werd gewezen.

Kortom voorzitter, vragen,  vragen en nog eens vragen. Toen mijn vrouw thuis nog eens fijntjes zei, dat is voor hun verantwoording en eer en geweten, was het voor mij helder, nu zou de onderste steen boven komen.

Op 16 juni, twee dagen na de bewuste raadsvergadering heb ik vervolgens gesproken met de burgemeester en wethouder Brand. Daarna heb ik het College verzocht opnieuw de zaak nog eens te bekijken en nu wel met een voorstel te komen. Immers ik ben nog steeds van mening dat het College deze zaak zelfstandig kan afhandelen , maar in ieder geval tijdens het proces op enig moment zelfstandig deze zaak had kunnen regelen en ons als raad daar achteraf  verslag van had kunnen doen. Maar na 2 x hierover gesproken te hebben binnen het College kreeg ik op 27 juni een mailtje van de secretaris, dat het College niet met nieuwe voorstellen zal komen. Vanaf dat moment had ik mijn handen vrij.

Vervolgens heb ik o.a. verzocht om het volledige dossier in te kunnen zien. Dit bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. En hier zou ook nog veel over te zeggen zijn, o.a. over het mailtje dat ik ontving van de gemeentesecretaris , dat alle relevante bestuurlijke correspondentie met betrekking tot de voetbalvereniging in het dossier zitten, maar dat alleen bestuurlijke stukken  relevant voor de raad zijn en dat men niet op zoek ging naar opmerkingen, mails of andere bestuurlijke stukken. Voorzitter, een vraag die dan bij mij als raadslid opkomt is natuurlijk, wie bepaalt wat relevante stukken voor een raadslid zijn. Maar nogmaals, hier zou ook veel meer over te zeggen zijn. O.a. dat mijn mails wel in het dossier zitten en het mailtje wat ik U en de Raad heb toegestuurd niet. Over relevantie gesproken. Voorzitter, alle verdere details en de gesprekken die ik gevoerd heb in het vakantiereces zal ik laten rusten. Ik wil een uitgebreide discussie, het gooien met modder naar elkaar en het elkaar de zwarte piet toeschuiven voorkomen , immers er zijn alleen maar verliezers in dit dossier.

Ik kom tot de kern van mijn betoog. De ChristenUnie is van mening dat er nieuwe feiten en omstandigheden naar boven zijn gekomen m.b.t. dit dossier. Met name over de mededeling van de wethouder dat in zijn beleving er geen verwachtingen zijn  geschept t.o.v. de voetbal is toch wat twijfel ontstaan en denkt onze fractie daar nu toch  iets anders over dan tijdens de besluitvorming van 15 juni.  Ik heb u als voorbeeld daarvan o.a. een afschrift van een mailtje, gericht aan het bestuur van de voetbalvereniging toegezonden. Ook de openeinde regeling van de 2500 euro moet wat betreft onze fractie hersteld worden. Kortom, er moet recht gedaan worden aan een instelling in onze gemeente, want onze burgers hebben recht op een betrouwbare overheid. En natuurlijk zullen een aantal van mijn collega’s zeggen, dat heb je dan wel wat laat gezien. Oké, misschien wel terecht, maar ik zeg dan maar, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wij willen dan ook het College het volgende verzoeken: (zie onderstaande motie)

Voorzitter, één lid van mijn fractie zal deze motie niet steunen.

Tot slot voorzitter, ik hoop en vertrouw er ook wel een beetje op, dat de collega’s in de raad mij vanavond de kans geven om mijn fout te herstellen.”

Motie

Agendapuntno. :18.

Onderwerp: brief van Voetbalvereniging Staphorst d.d. 2 juli 2011

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 27 september 2011,

Overwegende:

1. dat in de raadsvergaderingen van 24 mei jl. en 14 juni jl. de overname van de veldinventaris van VV Staphorst aan de orde is geweest waarbij in de laatstgenoemde vergadering is besloten dat in december 2008 een finale deal is gesloten zodat geen aanleiding is die afspraak open te breken;  

2. dat bij nader inzien van het volledige dossier een ander besluit gewenst is ter afwikkeling van het geschil tussen de gemeente en de VV Staphorst;

3. er een finale financiële afwikkeling dient plaats te vinden van zowel de overname van de veldinventaris als van de open-einde regeling, t.w.: jaarlijks door de gemeente aan de VV Staphorst te betalen € 2.500 voor vergoeding medegebruik derden;

4. dat een zorgvuldige besluitvorming en een betrouwbare overheid in een ieders belang is;

5. dat de VV Staphorst bij brief van 21 september 2011 gericht aan het college “(nogmaals) heeft bevestigd dat zij vanaf 1-1-2012 afstand doen van de geïndexeerde bijdrage van € 2.500 tegenover een eenmalig door de gemeente beschikbaar te stellen overnamesom voor de inventaris van € 56.516”; conform het amendement van de CDA fractie in de raadsvergadering van 24 mei 2011.

Spreekt uit dat:

1. het college op korte termijn in overleg treedt met VV Staphorst om een overeenkomst te sluiten tussen beide partijen, waarbij als finale afwikkeling de bestaande regeling wordt beëindigd en wordt omgezet in een door de gemeente aan de VV Staphorst eenmaal te betalen bedrag en van welke overeenkomst de inventarisatielijst, die door beide partijen is overeengekomen, deel uit maakt;

2. de gevolgen van deze uitspraak te verwerken in de bestuursrapportage, waarbij de kosten eenmalig worden gedekt uit de reserve zonder bestemming;

En gaat over tot de orde van de dag

H. Vedder                            P. Laroi

Na het indienen van bovengenoemde motie, kwam als eerste de fractie van het CDA aan het woord. Uiteraard steunde zij de motie, al hadden zij liever gezien dat wij hun amendement op 14 juni hadden gesteund, maar beter laat dan nooit. Hierna kwam de fractie van de Gemeentebelangen. Ook zij konden zich vinden in de motie, immers zij hadden ook in het verleden het amendement van het CDA gesteund, maar men was zeer ontstemd over de gestuurde brieven van de VV Staphorst. Men zag het min of meer als chantage en wilde daarom de motie niet steunen.

Het gevolg was, dat de fractie van de PvdA om schorsing van de vergadering vroeg. Ondanks het verzoek van de SGP om ook eerst hun eerste termijn te houden werd er toch geschorst. Tijdens deze schorsing werd er veel overlegd tussen de verschillende fracties. De Burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad, bewaakte hierbij het proces. Na de schorsing kreeg de PvdA weer het woord en zij gaven aan dat zij de ingediende motie ook steunde. Vervolgens kwam de SGP fractie met hun inbreng in eerste termijn. Men was niet overtuigd van de rechtskracht van de ontvangen mail die ik de Raad vooraf had toegezonden. Hierna werd de eerste termijn gesloten, en nadat de voorzitter aangaf dat het College geen behoefte had om te reageren schorste hij weer de vergadering.

Na de schorsing kwam de fractie van Gemeentebelangen met een orde voorstel. Dat kwam erop neer, dat men eerst de laatste brieven van het bestuur van de VV Staphorst van tafel wilde hebben. Men verzocht het College een gesprek aan te gaan met de voetbal en over twee weken zou de fractie van de Gemeentebelangen dan opnieuw hun standpunt bepalen.

Het CDA kon zich hier in vinden omdat wij als raad de tijd hadden om onze emoties uit te schakelen. De fractie van de SGP betreurde de gang van zaken. Emoties zijn inderdaad een slechte raadgever maar men was bang dat er dan de komende weken wel weer wat gemasseerd zou worden, terwijl de standpunten nu helder waren en duidelijk was hoe de fracties er in zaten.

Tot verrassing van velen ontstak de fractie van de SGP vervolgens in woede, richting de voorzitter, de burgemeester. Men had geen goed gevoel over de rol van de burgemeester. Men vond dat de burgemeester zich inhoudelijk met het onderwerp had bemoeid tijdens de schorsingen en dus niet onpartijdig meer was en niet meer boven de partijen stond. De burgemeester ontkende dit ten stelligste en gaf aan dat hij alleen het proces zorgvuldig heeft bewaakt. Hierop reageerde de fractie van de SGP opnieuw, dat zij wel degelijk vonden dat de burgemeester misbruik had gemaakt van zijn voorzitterschap en buiten zijn boekje was gegaan.

Hierna werd er weer geschorst en nadat de ChristenUnie en de PvdA zich publiekelijk hadden gedistantieerd van de woorden van de SGP fractie in de richting van de voorzitter van de raad, werd op verzoek van de ChristenUnie het onderwerp doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering op 11 oktober 2011. De fractie van de Gemeentebelangen gaf aan dat wat hun betreft ook het CDA en de ChristenUnie met de voetbal in gesprek mochten gaan over een min of meer excuusbrief.

Ik ben mij ervan bewust dat ik hier een zeer summier verslag van de gebeurtenissen geef en gezien door de ogen van een betrokkene. Er zou natuurlijk veel meer over te vertellen zijn. Het zou goed zijn als u zelf de band eens zou naluisteren van de laatste raadsvergadering. U kunt deze vinden op de gemeentelijke website. www.Staphorst.nl  Ook kan u dan nog even de band naluisteren van de raadsvergaderingen van 24 mei en 14 juni. Dan kunt u zelf uw conclusie trekken.

Persoonlijk betreur ik het hoe het is gelopen. Het is voor mij zeker geen soap, zoals in een krant gesuggereerd werd . Daar is wat mij betreft de zaak, althans het proces, te ernstig voor. Voor mij is van grote waarde dat de bevolking kan rekenen op een betrouwbare overheid en ook op raadsleden die zorgvuldig handelen en ook indien nodig bereid zijn om een fout te herstellen en op een eerder genomen besluit durven terug te komen.

Ik hoop echt dat we de komende raadsvergadering een dikke streep onder dit ‘dramadossier’  kunnen zetten en ons nu volledig kunnen concentreren op de nieuwe voetbalaccommodatie van Sportclub Rouveen.

U mag, nee u moet ervan uitgaan dat ik van mijn fouten geleerd heb.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

2 reacties op Beter laat dan nooit!

  1. jeroen schreef:

    stop met sinterklaas spelen, sporten oke ,maar de gemeenschap laten bepalen nee,en dat Alsema niet betrouwbaar is ,dat is bekend,en Alsema speelt graag voor sinterklaas maar betaalt over de rug van de staphorster gemeenschap, rechts moet wakker worden.

  2. Pieter schreef:

    Goed verhaal Dik. Ik ben wel benieuwd naar de toon en de brieven van de VV Staphorst, maar of je daar ooit inzage in krijgt? Ook verbaasde me de opstelling van de SGP. Was daar nou werkelijk reden voor?

Reacties zijn gesloten.