De ombudsman spreekt………

De laatste 2 raadsvergaderingen is er gesproken over een rapport van de provinciale ombudsman.

Het zal u niet verbazen dat dit rapport ging over een meningsverschil, namelijk de overname van de veldinventaris, tussen de gemeente Staphorst en de Voetbalvereniging Staphorst (de VVS). Ik heb hier uitvoerig over geschreven op mijn blog van 29 september 2011, onder de titel: ‘Beter laat dan nooit’.
N.a.v. de patstelling binnen de gemeenteraad, heeft de VVS op 22 februari 2012 een klacht ingediend bij de Overijsselse Ombudsman m.b.t. het bestuurlijk handelen van de gemeente Staphorst.

De afgelopen weken is mij regelmatig gevraagd, wat is nu de status van zo’n rapport, m.a.w. wat voor waarde moeten wij nu hechten aan deze (vernietigende) uitspraak van de provinciale ombudsman.
Om dit helder te krijgen lijkt het mij goed dat ik hier mijn bijdrage van 13 november 2012 plaats. Daarin kunt u namelijk het antwoord vinden.

Voorzitter,
“Praten over een rapport van de provinciale ombudsman is weer een hele nieuwe ervaring als raadslid. Dat klopt ook wel volgens oud gedeputeerde Piet Jansen, thans voorzitter van de Provinciale Ombudsman Overijssel die ik gisteren heb gesproken over dit rapport. Normaal gesproken blijven hun rapporten binnen de bestuurlijke organisatie. Het betreffen immers altijd geschillen tussen burgers en de gemeentelijke overheid. Het komt zelden voor dat een raad een rapport van hun bespreekt. In de enkele gevallen dat dit wel gebeurt, zijn dit veelal rapporten met politieke gevolgen. Hij, Piet Jansen, was dan ook wel benieuwd, waarom wij als raad dit rapport gaan bespreken, omdat volgens hem het rapport niets aan onduidelijkheid over laat.

Op 1 januari 2002 is de provinciale ombudsman van start gegaan als regionale externe klachtrechtvoorziening voor de aangesloten instanties. De gemeente Staphorst is reeds vanaf de start vrijwillig deelnemer. In het onderlinge verkeer tussen burgers en andere rechtspersonen doen zich vaak situaties voor die niet strijdig zijn met het recht, maar die toch als niet rechtvaardig worden ervaren. Dit levert ongenoegen op . Voor deze situaties is de onafhankelijke ombudsfunctie in het leven geroepen. Immers het vertrouwen van de burgers in de overheid is in het geding.

Voorzitter, voor de duidelijkheid citeer ik nu uit het jaarverslag van 2011 van de provinciale ombudsman:
“Regelmatig wordt de vraag gesteld welke werking er uitgaat van het oordeel van een ombudsman. Het antwoord daarop kan telkens niet anders zijn, dan dat gevolg geven aan het oordeel van de ombudsman, in tegenstelling tot het vonnis van een rechter, niet afgedwongen kan worden. Noch door de ombudsman zelf, noch door de klagende partij. Toch is het oordeel niet krachteloos. Sprekend voor de wettelijk verankerde Ombudsman, die zich richt op het overheidsoptreden, ligt dat in de eerste plaats in het gegeven, dat die in volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn oordeel geeft. En dat dit oordeel gebaseerd is op onderzoek en hoor en wederhoor waaraan het betrokken overheidsorgaan verplicht moet meewerken. Voorts worden de oordelen en de daaraan ten grondslag liggende feiten en overwegingen van de ombudsman openbaar gemaakt . Daaraan ontleent de ombudsman in zekere zin macht en door professioneel omgaan met de wettelijk gegeven bevoegdheden, in ieder geval ook gezag. Het gezag van de overheidsombudsman neemt in belangrijke mate toe, als de overheidsorganen over wiens optreden een oordeel wordt gegeven, duidelijk naar de betrokken burgers toe er blijk van geven waarde te hechten aan dit oordeel, zelfs als men het er niet in alle opzichten mee eens is. Politiek-bestuurlijk betrokkenheid is daarvoor een belangrijke vereiste”. Einde citaat.

Het voor ons liggende rapport is helder. De Ombudsman oordeelt in haar rapport over de werkwijze van ons college, m.b.t. dit onderwerp:

Voortvarendheid: niet behoorlijk
Transparantie: niet zorgvuldig
Betrouwbaarheid: niet zorgvuldig
Professionaliteit: niet behoorlijk.

Van belang is natuurlijk wat voor waarde we moeten hechten aan deze kwalificaties. Nu, dat kunnen we lezen in het protocol werkzaamheden Overijsselse ombudscommissie. We lezen daar de definities:

Niet zorgvuldig: Op zichzelf is er geen grove schending van de regels, maar er moet wel een bestuurlijke correctie volgen.
Niet behoorlijk: Er zijn meer dan wel zeer fundamentele normen geschonden.

De vraag komt nu natuurlijk naar voren wat vindt het college van deze kwalificaties met betrekking tot dit rapport. Met name de reactie op het verzoek van de Ombudsman om met een bestuurlijke correctie te komen uit oogpunt van behoorlijk bestuur.
Helaas zit er bij dit agendapunt uitsluitend een memo van één kant opgesteld door de ambtenaar aan het College van B. en W. waar min of meer alleen de gang van zaken besproken wordt hoe om te gaan met dit rapport.

Wel kunnen we in deze memo lezen en ik citeer:
“het collegevoorstel van 15 juni 2012 stelt een correctie voor in de financiële zin door het uitbetalen van een vergoeding voor de overname van de inventaris à € 56.516. (waarbij de V.V.S. afziet van de € 2.500 regeling) en het vergoeden van de gemaakte juridische kosten.”
Kortom, een collegevoorstel conform het rapport van de ombudsman, waaruit je zou kunnen concluderen dat de conclusie van het rapport wordt overgenomen door het college.

Dit is dan ook gelijk de eerste vraag van de twee vragen die wij als ChristenUnie hebben, is voornoemde constatering juist?
Ik lees verder in de bijgevoegde memo:
“Dit voorstel behaalde echter niet de meerderheid in het college. Het college heeft besloten dat er geen vergoeding moet plaatsvinden van de gemaakte kosten. Voor de overname van de inventaris schaart de wethouder sportzaken zich als minderheid achter de vergoeding”. Einde citaat.
Vervolgens lezen we in de memo dat het rapport dan maar aan het presidium moet worden aangeboden en dat zij maar moeten beslissen wat er mee gaat gebeuren.
Voorzitter in het rapport staat het functioneren van het college, en ook, weliswaar in mindere mate, het functioneren van de raad ter discussie.
De Ombudsman verzoekt om een bestuurlijke correctie uit het oogpunt van behoorlijk bestuur.

Tot slot heeft de ChristenUnie nog één vraag aan het college,
Waarom stemt de meerderheid van dit college en zeker de onafhankelijke voorzitter van de raad, de burgemeester, tegen de conclusie van de onafhankelijke provinciale ombudsman en blokkeert hiermee de bestuurlijke correctie welke noodzakelijk is uit het oogpunt van behoorlijk bestuur”.

Tot zover mijn bijdrage, namens de ChristenUnie, tijdens bovengenoemde raadsvergadering.
Wat onze fractie betreft stond er niet zo veel nieuws in het rapport van de ombudsman, immers ruim een jaar geleden heeft onze fractie ook al aangegeven, dat er verwachtingen zijn gewekt en dat onze burgers recht hebben op een betrouwbare overheid. De ombudsman neemt onze conclusie naadloos over in hun rapport.

Tijdens de bespreking die volgde, nu één jaar later en één rapport verder bleken de meningen van de fracties niet veel veranderd te zijn. Het College gaf aan dat zij niet meer met voorstellen komen. De bal lag nu bij de raad. Binnen de raad moest nog steeds de beslissende stem komen van de fractie van de Gemeentebelangen. Het enige lichtpuntje was dat deze fractie aangaf tijdens de vergadering, dat zij nog eens zouden kijken naar dit langslepende dramadossier.

Ondanks alle pogingen in de afgelopen weken is het niet gelukt om de fractie van de gemeentebelangen van standpunt te laten veranderen. Men blijft tegen, ondanks dat ‘de heren’ meerdere keren hebben aangegeven dat zij vinden dat de voetbal recht heeft op dit geld.
Afgelopen dinsdag lag er dan ook geen voorstel op tafel tijdens de raadsvergadering. Als fractie hebben we nog geprobeerd, tijdens de raadsvergadering om de argumenten boven tafel te krijgen waarom de fractie van Gemeentebelangen tegen blijft. Men blijft zich echter verschuilen achter ‘besloten vergaderingen’ en ‘vertrouwelijke gespreken’.

Het blijft natuurlijk onverantwoordelijk, dat gekozen volksvertegenwoordigers kennelijk niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en hun eigen belangen, hun eigen grieven, hun eigen oorlogjes voeren met instellingen en personen binnen onze gemeente.

Het college gaf tenslotte aan dat zij een excuusbrief zullen sturen naar de Voetbalvereniging Staphorst.

ps. u kunt het volledige rapport vinden op de site van de VVS

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Één reactie op De ombudsman spreekt………

  1. Klaas Dunnink schreef:

    Helemaal mee eens Dik!!! Ik hoop dat Gemeentebelangen bij de volgende verkiezingen de rekening moeten betalen…vanuit de VVS zullen ze heel weinig stemmen meer krijgen maar goed dat ligt ook wel een beetje voor de hand met zo’n leider.

Reacties zijn gesloten.