40% en de AMBC

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering, hebben we gesproken over de plaatselijke motorclub, de AMBC. Zij hebben een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen/uitbreiden van hun huidige crossterrein, het Wiede Gat. In het kort gesteld betreffen de plannen:
– het realiseren van een uitbreiding van de racebaan;
– het realiseren van een minicrossbaan ten behoeve van jeugdcross;
– het realiseren van een aantal parkeerplaatsen;
– het plaatsen van een aantal ondersteunende bouwwerken en gebouwen;
– het aanpassen en verhogen van de bestaande geluidswal naar 7 meter.

De plannen maken een intensiever en breder gebruik van het motorcrossterrein mogelijk.
In het voorstel werd uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van 40% zijnde € 200.000.
Aan ons als raad werd gevraagd, ‘een ontwerp verklaring van geen bedenkingen’, af te geven.
Dit is nodig voordat de aanvraag de inspraak in kan gaan.

Hieronder volgt eerst de bijdrage die ik namens de ChristenUnie heb uitgesproken.
(ik heb mijn bijdrage iets ingekort)

Voorzitter,
“Normaal gesproken zouden we het voorliggend voorstel niet kunnen en moeten behandelen. Het is immers niet compleet. Bij een aanvraag van geen bedenkingen bij een omgevingsvergunning, zoals die voor ons ligt, hoort de economische uitvoerbaarheid te worden aangetoond. Er moet dus een heldere begroting worden bijgevoegd. En hier zit het probleem. In het voorstel wordt aan gemeentelijke subsidie een percentage van 40% genoemd, wat dan weer 200.000 euro zou inhouden. Dit percentage slaat op het maatschappelijk belang welke de AMBC zou vertegenwoordigen in de Gemeente Staphorst.
In 2007 hebben wij als raad de sportnota vastgesteld. In deze sportnota staat precies aangegeven hoe men de hoogte van de gemeentelijke subsidie kan berekenen. Doormiddel van een aantal vastgestelde indicatoren komt er een percentage tot stand. Eindeloze discussies zouden nu tot het verleden moeten behoren.

Ingevolge deze sportnota zou de AMBC recht hebben op een eenmalige subsidie van de gemeente Staphorst ergens tussen 0 en 50%. In de kadernota sport is namelijk vastgesteld dat voor een niet basissportvoorziening, waar hier sprake van is bij de AMBC, een toe te kennen subsidie maximaal 50% van de investeringskosten kan bedragen, afhankelijk van het maatschappelijk belang.
In het voorstel lezen we dat het college het maatschappelijk belang heeft vastgesteld op voornoemde 40%. Dit zou uiteraard best zo kunnen zijn, maar de ChristenUnie zou graag in haar rol als controlerend orgaan een berekening zien, een onderbouwing n.a.v. de vastgestelde indicatoren, hoe het college tot die 40% is gekomen. Die berekening ontbreekt echter, dus is het voorstel niet compleet.

Als raad geven wij regelmatig aan, als een burger met een incomplete aanvraag voor b.v. een bouwvergunning op het gemeentehuis komt, stuur hem of haar dan niet gelijk weer terug, maar geef aan wat er ontbreekt en probeer te kijken of er alsnog een oplossing gevonden kan worden voor het ontbrekende gedeelte.

Met die gedachte in mijn achterhoofd ging ik afgelopen donderdag naar het gemeentehuis om de berekening van die 40% even op te halen, zodat de aanvraag alsnog compleet zou worden waarna wij als fractie er een besluit over konden nemen en de AMBC niet het slachtoffer zou worden van deze incomplete aanvraag. Helaas lukte het mij niet om op het gemeentehuis een berekening van die 40% te achter halen.

Dus dit spoor liep dood, maar als ChristenUnie wilden we graag deze zaak vanavond behandelen, dus ik maar even met de voorzitter van de motorclub gebeld. Nadat ik hem de situatie had uitgelegd, deelde hij mij mede dat alle financiële gegevens over de uitbreiding van het Wiede Gat al sinds mei 2012 bij het College lagen. Mooi dacht ik, eindelijk, maar op de vraag of de voorzitter van de AMBC mij die even wilde toemailen, kwam een afhoudend antwoord. Dat moet ik even overleggen. Goed daar had ik wel wat begrip voor, maar een dag later had ik een mailtje terug dat ik ook van de AMBC de onderbouwing van die 40% niet zou ontvangen. Wel deed de AMBC een krachtig beroep op onze fractie om voor te stemmen, men had reeds 40.000 euro uit eigen zak geïnvesteerd aan onderzoek en de totstandkoming van de aanvraag van de nieuwe omgevingsvergunning.

Op dat moment dacht ik even, nu ze bekijken het allemaal maar, dan dinsdag maar geen besluit nemen.

Maar met in mijn achterhoofd het drama van de voetbalsoap en de provinciale ombudsman, toch nog een allerlaatste poging ondernomen en wethouder Talen gebeld. Hem aangegeven dat wij als ChristenUnie graag een besluit wilde nemen vandaag, maar eerst een onderbouwing van die 40% zouden willen ontvangen. Hij hoorde het aan en zou er over nadenken. Vanaf nu behoor ik ook tot de groep burgers die geen bericht terug ontvangen hebben van deze wethouder.

Dus u moet zich voorstellen. Je hebt als raadslid een controlerende rol en probeert te achterhalen hoe men komt aan de berekening om 200.000 euro subsidie te geven aan de motorclub AMBC. Natuurlijk is er een berekening, want anders kan het college ook niet bepalen dat het maatschappelijk belang van de AMBC voor Staphorst 40% is. De raad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Het College voert slechts uit wat de raad heeft vastgesteld in de kadernota sport.
Dus als ChristenUnie zijn we zeer benieuwd, of wij dan vanavond eindelijk de onderbouwing van die 40%, zijnde het maatschappelijk belang van de AMBC, conform de sport nota, ontvangen en niet alleen wij natuurlijk.

Immers, de AMBC wil zo langzamerhand wel eens weten waar men aan toe is, maar natuurlijk ook de tegenstanders van de uitbreiding van het crossterrein. Zij hebben ons als raadsleden veel vragen gesteld en die moeten beantwoord worden voordat er een besluit genomen gaat worden. Dus ook voor de tegenstanders is het van groot belang dat vanavond besloten wordt dat de aanvraag in de inspraak kan gaan. Want dan kunnen de tegenstanders van de uitbreiding van de crossbaan hun bezwaren indienen en moet het college er op antwoorden.
Vervolgens kunnen wij als raad de uiteindelijke afweging maken wel of geen uitbreiding van de Crossbaan. Gezien de wettelijke termijn is het ook van belang dat er vanavond een besluit wordt genomen over de verklaring van geen bedenkingen.
Dus voor zowel de voorstanders als de tegenstanders is het van groot belang dat er vanavond een besluit wordt genomen.

Voorzitter tot slot nog een paar vragen aan de wethouder:
• Is er al iets meer bekend over de compensatie van de genoemde 1200 m2 bos. Hoe verlopen de gesprekken met de provincie hierover?
• Waarom wordt er in dit voorstel gerekend met een rente percentage van 3% terwijl volgens ons normaal gesproken gerekend wordt met een rente percentage van 5 %
• Als je een muur van 7 meter hoog moet plaatsen om een crossterrein kun je dan nog zeggen dat dit de juiste locatie is ?
• Hoe zit het met de grond van het Sita terrein. Is deze vervuild? Wordt deze afgegraven?
• Kan de wethouder in het kort aangeven wat hij gedaan heeft om de AMBC eventueel een andere locatie te verschaffen en de laatste vraag sluit hier bij aan, de structuurvisie 2030. Daarin kunnen we lezen dat Staphorst-noord, nabij het evenemententerrein, kan uitgroeien, tot de plek voor sport in Staphorst. Is deze opmerking n.v.t. voor de AMBC?

Helaas hebben wij, maar ook de andere fractie’s, geen uitleg ontvangen hoe men aan die 40% is gekomen.
Na een schorsing, besloot het college, die 40% dan maar uit het voorstel te halen.
Vervolgens kreeg het college groen licht van alle fractie’s.
Op een later tijdstip, maar voor de definitieve vergunning, zullen we als raad het percentage gaan vaststellen.
Dan zullen we ook ons eindoordeel moeten geven over de uitbreidingsplannen van de AMBC
Nu zijn eerst de burgers aan zet.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Één reactie op 40% en de AMBC

  1. Jan Bisschop schreef:

    Vooral gaan zeuren of het Sita terrein vervuild is. Als de gemeente het wiede gat moet saneren zijn we failliet met z,n allen.

Reacties zijn gesloten.